Ιδιωτική Ετικέτα

Αρχική/Ιδιωτική Ετικέτα
Ιδιωτική Ετικέτα 2019-03-22T09:49:06+00:00

Το εργαστήριό μας δραστηριοποιείται στην παραγωγή και συσκευασία καλλυντικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Οι υποχρεώσεις που αφορούν στον εντολέα παραγωγής προϊόντος ιδιωτικής ετικέτας, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος κυκλοφορίας, συνοψίζονται ακολούθως.

Για κάθε κωδικό προϊόντος ευθύνη του εντολέα αποτελούν:

  1. Ο φάκελος προϊόντος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΟΦ.
  2. Η καταχώρηση του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα του CPNP.
  3. Η συνταγή του προϊόντος (φόρμουλα).
  4. Η προμήθεια του συνόλου των πρώτων υλών συνοδευόμενων από τα σχετικά παραστατικά και πιστοποιητικά ανάλυσης.
  5. Η προμήθεια του συνόλου των υλικών συσκευασίας συνοδευόμενων από τα σχετικά παραστατικά και πιστοποιητικά καταλληλόλητας.
  6. Η ορθή επισήμανση του τελικού προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (αναγραφή στην ετικέτα των συστατικών κατά INCI, του κωδικού παρτίδας – LOT Nr., του υπεύθυνου κυκλοφορίας, προαιρετικά: CPNP, αριθμός αδείας ΕΟΦ του παραγωγού και συσκευαστή).
  7. Το κόστος του μικροβιολογικού ελέγχου του τελικού προϊόντος για συγκεκριμένες παραμέτρους κάθε κωδικού παρτίδας σε εξωτερικό εγκεκριμένο εργαστήριο από τον ΕΟΦ με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία μας (20 € + έξοδα αποστολής δείγματος / δείγμα).
  8. Η τήρηση αντιδειγμάτων.

Επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος κυκλοφορίας (εντολέας) έχει την ευθύνη να συμπεριλάβει στο φάκελο του προϊόντος τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων:

  1. safety assessment,
  2. safety report: challenge test, stability test και patch test, καθώς και όποιου άλλου εργαστηριακού ελέγχου κριθεί απαραίτητος με βάση τη συνταγή του προϊόντος και τη φύση των πρώτων υλών. Οι έλεγχοι διεξάγονται από εξωτερικό, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται η επιχείρησή μας. Ο χρόνος ανταπόκρισης για τα αποτελέσματα των εν λόγω εργαστηριακών ανέρχεται στις 120 ημέρες.